Nyheder - skat og moms m.v.

Som et led i danrevi's service kan du altid finde aktuelle nyheder om skat, moms og afgifter nedenfor.

For tilmelding/afmelding til danrevi's nyhedsbreve klik her >>30-01-2019 Skat for politikere, frivillige i partiforeninger og virksomheder


Politikere og partiforeninger bruger mange kræfter på at indsamle bidrag fra både private, fra organisationer og virksomheder til brug for den forestående valgkamp. Mange kandidater bruger også penge af egen lomme på valgkampen.

Det er derfor vigtigt både for modtagere og givere af donationer og bidrag at kende skattereglerne for ikke at komme i klemme efterfølgende. Desuden beskrives reglerne for godtgørelser til frivillige ulønnede medhjælpere i partiforeningerne.

Politiske kandidater
Modtager en kandidat støtte fra sin partiforening til føring af valgkamp er kandidaten ikke skattepligt heraf. 

Modtager en kandidat personligt bidrag direkte fra f.eks. en virksomhed udenom partiforeningen er der skattepligt for kandidaten. Dette fremgår tydeligt af praksis og SKATs Juridiske Vejledning.

Det har ikke betydning for skattepligten at støtten anvendes til dækning af kandidatens udgifter til valgkampen. 

Støtteannoncer og pjecer, der betales af private bidragydere eller af virksomheder, udgør en særlig problemstilling. Disse bidrag vil SKAT formentlig anse for individuel – og dermed skattepligtig – støtte, hvis bidragene og udgifterne ikke indgår i partiregnskabet. 

Betales udgifter af en kandidats egen lomme er der ikke skattefradrag herfor. Dette skyldes, at udgifterne ikke anses for at være afholdt til sikring af en bestemt indkomst.

Partiforeningerne
Foreninger er ikke skattepligtige af hverken gaver, tilskud eller kontingenter, men kun af overskud ved erhvervsmæssig virksomhed. Og det udøver partiforeninger formentlig kun sjældent. Der er derfor ikke de store skattemæssige udfordringer vedrørende bidrag der gives direkte til foreningerne.

Virksomheders kampagnebidrag
Organisationer, der varetager politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser, anses ud fra et skatteretligt perspektiv ikke som almennyttige, hvorfor økonomisk støtte til politiske partier eller støtte til politiske formål ikke er fradragsberettigede for hverken personer eller virksomheder – modsat støtte til f.eks. en idrætsforening.

Virksomheder har ikke skattefradrag for valgkampbidrag. Selvstændiges bidrag er derfor med en privat hævning i virksomheden. Bidrag fra selskaber vil med stor sandsynlighed blive anset for maskeret udlodning til aktionærerne, også selv om hovedaktionæren ikke er politisk interesseret eller medlem af noget parti. Hovedaktionæren er derfor skattepligtig af bidragene som maskeret udlodning (aktieindkomst).

Godtgørelse til frivillige ulønnede hjælpere
Ved tidligere valg er der set eksempler på, at kandidater og/eller partiforeninger har udbetalt mindre beløb til unge mennesker for hjælp med ophængning af valgplakater mv. Sådanne udbetalinger er som udgangspunkt skattepligtige for modtagerne, men det er disses eget ansvar at indberette indtægten til SKAT. 

Partiforeninger har dog generelt mulighed for at udbetale en skattefri godtgørelse efter samme regler som f.eks. idrætsforeninger. Efter vores opfattelse vil der skattefrit kunne udbetales op til 3.850 kr. i 2019 til frivillige ulønnede hjælpere til dækning af disses foreningsrelaterede udgifter til telefoni, internet, mødeomkostninger mv. Der er ikke krav om, at der skal foreligge dokumentation for de faktiske udgifters størrelse. Det er heller ikke et krav at udbetaling af det fulde beløb. Det er helt op til partiforeningen.

 
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev
I danrevi ønsker vi at dele vores viden med så mange som muligt.

Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig vores nyhedsbrev der udsendes 1 - 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos din danrevi samarbejdspartner. 
 
Danrevi er et samarbejde mellem uafhængige registrerede revisionsvirksomheder i Danmark.

Find nærmeste danrevi medlemsvirksomhed her >>


 
Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.


Redaktør: skatterevisor Jesper Beese, danrevi i Svendborg 

Bliv klogere i 2019 - benyt dig af vores kursustilbud
Arbejder du til daglig med regnskab, revision, moms, skat og lignende kan du måske have gavn af et eller flere af de mange faglige kurser, som danrevi udbyder. 

Læs mere om vores kurser i 2017/2018 og tilmeld dig allerede nu. Du kan også se de kurser, som vi tidligere har afholdt.

Alle vores kurser er dagskurser og opfylder revisorlovgivningens krav til efteruddannelse og tæller for 7 timer pr. dag.

 
Tilbage

Relaterede emner

Mere om danrevi 
Profil
Arbejdsområder
Bestyrelse
Udvalg
Nyheder
Persondataforordningen
Kurser i danrevi
Links
Tilmeld nyhedsbrev
Din Revisor Informerer

For medlemmer
Danrevi Intranet

 

Download

Nyttige lister til bogføringen
Debitorliste
Kreditorliste
Vareoptællingsliste

 

Nye medlemmer

Danrevi søger nye medlemmer til revisorfællesskabet. Læs mere på
Nye medlemmer